This website has an optional login for website subscribers below. To customise the web content and receive email updates, register here.

Login
reminder
Follow Us Twitter RSS LinkedIn YouTube Google+
Help icon

Get better results by searching for an exact phrase using quotation marks, e.g. "extended learning support"

Entering more than one term, e.g. extended learning support will search for any of those words.

Help
 

Related Material

Further information and links related to the content of this page can be found below:

Our Priorities
Save this page
Scottish Funding Council logo in Gaelic
English

A’ Ghàidhlig

Tha SFC rùnaichte taic a chumail ris a’ Ghàidhlig agus a leasachadh. Mar bhuidheann phoblach mhòr nàiseanta an Alba, tha e nar comas cur gu tarbhach ri ionnsachadh agus rannsachadh na Gàidhlig ann an colaistean ’s oilthighean na h-Alba.

Tha sinn air dealas mòr a nochdadh don Ghàidhlig mar-thà sna beagan bhliadhnaichean seo a dh’fhalbh leis an taic-airgid a chuir sinn a-steach do raointean leithid foghlaim Ghàidhlig agus trèanadh luchd-teagaisg.

Chaidh gabhail ri Plana Gàidhlig an SFC le Bòrd na Gàidhlig agus tha e a’ mìneachadh ciamar a chuidicheas sinn gus àm teachdail tèarainte a dhaingneachadh airson na Gàidhlig ann an Alba leis an obair againn còmhla ri colaistean ’s oilthighean, agus, mar a bhios sinn a’ cleachdadh na Gàidhlig nar n-aithne chorporra agus sa bhuidheann fhèin.

Tha sinn a’ cur fàilte air co-sgrìobhadh Gàidhlig agus nì sinn ar dìcheall freagairt innte, le bhith a’ toirt fios-freagairt an ceann 20 latha cosnaidh.

Taic ro-innleachdail airson foghlaim Ghàidhlig ann an raointean foghlam adhartach ’s àrd-ìre na h-Alba

Sa Chèitean 2008, dh’fhoillsich SFC [air Tasglann SFC] a thug fios mun taic-airgid ro-innleachdail a bha gu bhith ann airson cothroman foghlam na Gàidhlig aig àrd-ìre ’s aig ìre adhartach.

Bho chionn ghoirid, dhearbh SFC gu bheil i an dùil fhathast ionmhas a chur ri fhaighinn airson nan adhbharan seo rè Plana Nàiseanta Gàidhlig a th’ ann an-dràsta. Gu ruige seo agus a rèir an iarrtais a th’ air a bhith ann airson an ionmhais sin ’s airson nan goireasan a tha rim faighinn, tha am buidseat air a shuidheachadh aig £200,000 sa bhliadhna an-dràsta, thar an dà raon.

Airson tuilleadh fiosrachaidh faic an litir gu prionnsabalan a thaobh Taic ro-innleachdail airson foghlaim Ghàidhlig ann an raointean foghlam àrd-ìre ’s adhartach na h-Alba [air Tasglann SFC].

Gnìomhachd Ghàidhlig air a maoineachadh le SFC

Ceanglaichean eile

Mu dheidhinn SFC


Edit