This website has an optional login for website subscribers below. To customise the web content and receive email updates, register here.

Login
reminder
Follow Us Twitter RSS LinkedIn YouTube Google+
Help icon

Get better results by searching for an exact phrase using quotation marks, e.g. "extended learning support"

Entering more than one term, e.g. extended learning support will search for any of those words.

Help
 

Related Material

Further information and links related to the content of this page can be found below:

About Us
Save this page

English

Mar deidhinn

A’ phàirt aig SFC ann an àm ri teachd na h-Alba

Tha Comhairle Maoineachaidh na h-Alba (SFC) a’ cuideachadh gus Alba a dhèanamh na h-àite as fheàrr air an t-saoghal airson a bhith ag oideachadh, a’ rannsachadh agus ag ùr-ghnàthachadh. Le mu £1.5 billean de dh’airgead poblach ga thasgadh gach bliadhna, tha maoineachadh SFC a’ toirt comas do cholaistean is oilthighean na h-Alba air cothroman a thabhann do chòrr is leth-mhillean neach a bheir atharrachadh air am beatha.

Le ar cuid taic do rannsachadh nan oilthighean, tha e an comas do gach aon de na 19 oilthighean an Alba sàr-obair rannsachaidh a dhèanamh. Tha an £120 millean a thaisg sinn gus ionadan ùr-ghnàthachais a chruthachadh ag adhbharachadh rudan àrd-inntinneach eadar rannsachadh gnìomhachais is nan oilthighean. Tha ar cuid obair gus cothroman a leudachadh a’ tarraing cholaistean is oilthighean còmhla ann an dòighean ùra agus a’ solar dhaoine le barrachd shlighean a steach do dh’ionnsachadh is sgilean.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu ar rùintean airson foghlaim is ùr-ghnàthachais an Alba sa phlana roi-innleachdail [PDF] againn.

Edit